ETICKÝ KÓDEX

ETICKÝ KÓDEX SPRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU

Žiadateľ o certifikáciu  sa zaväzuje k dodržiavaniu etického kódexu Sprievodcu cestovného ruchu.

  • Poskytovať profesionálne služby návštevníkom starostlivo a zodpovedne.
  • Prezentovať objektívne informácie o navštevovanej krajine, teda bez predsudkov a propagandy.
  • Zaručiť, tak ako je to len možné, že uvádzané údaje a skutočnosti sú pravdivé. Jasne odlíšiť pravdu od výmyslov, povestí, tradícii, alebo vlastných úsudkov.
  • Vystupovať nestranne a slušne pri všetkých rokovaniach s každým, kto objednáva a využíva služby sprievodcu cestovného ruchu.
  • Ctiť si všetkých kolegov pracujúcich v rôznych odvetviach služieb a cestovného ruchu.
  • Chrániť dobrú povesť cestovného ruchu vo svojej krajine.
  • Usilovať sa o to, aby sprevádzané skupiny brali ohľad k životnému prostrediu, prírode, pamätihodnostiam a pamiatkam, tak ako aj  k miestnym zvykom a tradíciám.
  • Ako zástupca navštívenej krajiny uvítať návštevníkov, robiť krajine dobrú povesť a propagovať ju ako turistickú destináciu.

Závažné porušenie Etického kódexu je dôvodom k odobratiu certifikátu.                                                         O tejto skutočnosti rozhoduje certifikačná komisia.