PROFESNÝ ŠTANDARD

PROFESNÝ ŠTANDARD

Profesiu SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU v rámci legislatívy Slovenskej republiky definuje,  v kontexte Európskej technickej normy EN-STN 13809,         Zákon 186/2006 Z.z. zo 16. marca 2006 (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z.z.) a to nasledovne:
§ 5a
Sprievodca v cestovnom ruchu
(1) Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza objednávateľov a podáva v dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní. 4a)
(2) Sprievodca v cestovnom ruchu vykonáva činnosť podľa odseku 1 v pracovnoprávnom vzťahu 4aa) alebo v inom právnom vzťahu. 4ab)“.                                                                                                                             ——–
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a, 4aa a 4ab znejú:
„4a) § 8 zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.

4aa) § 42 až 44 Zákonníka práce.

§ 223 Zákonníka práce.
4ab) § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.“.
10. § 6 vrátane nadpisu znie:
———

Pre profesiu SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU bola v rámci práce Národnej sústave kvalifikácii Sektorovou radou Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch vytvorená karta kvalifikácie:

Kód kvalifikácie: C5113002-00664   Úroveň SKKR:  5    SK ISCO-08: 5113002     http://www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/664

Osvedčenie Sprievodca cestovného ruchu je možné získať absolvovaním akreditovaného kvalifikačného kurzu Sprievodca cestovného ruchu s rozsahom minimálne 300 hodín.

 podiel teoretického a praktického vyučovania 60:40 %

záverečná kvalifikačná skúška pozostáva teoretickej a praktickej časti                  (teoretická časť = písomná a ústna skúška / praktická časť = pešia prehliadka a jazda autobusom)

  • Obsah kurzu vymedzuje Európska technická norma EN-STN 15565.
  • Kvalifikačný kurz podlieha dikcii Zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní, a v znení neskorších predpisov