CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV

CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa aktívne priamo podieľala na tvorbe profesijných ako aj výkonnostných štandardov viacerých profesii starostlivosti o klienta v cestovnom ruchu.                     Vznikla tak sústava dokumentov ktorá jasne a prehľadne vymedzuje základné kompetencie, požiadavky na odbornú a jazykovú spôsobilosť,  kvalifikačné požiadavky v systéme celoživotného vzdelávania a etické princípy .

Takto bol vytvorený štandard profesie SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU.                                                   Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu realizuje certifikáciu sprievodcov ktorej hlavné zásady sú:

  • NEZÁVISLOSŤ
  • OTVORENOSŤ
  • DOBROVOĽNOSŤ
  • TRANSPARETNOSŤ

CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV je otvorený systém a teda nie je viazaná na členstvo v SSSCR

Ciele systému certifikácie sprievodcov cestovného ruchu sú:

  • PRIAMO PRISPIEVAŤ KU ZVYŠOVANIU KVALITY SLUŽIEB
  • ZLEPŠIŤ INFORMOVANOSŤ SPOTREBITEĽOV o obsahu a profesionálnej úrovni sprievodcovských služieb